Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti sukladno Popisu tijela javne vlasti koji u Narodnim novinama objavljuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Pristup informaciji omogućuje se:

 • pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu, radi upoznavanja javnosti
 • davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih način
 • neposrednim davanjem informacije
 • davanjem informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete pronaći na kraju teksta.

Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Tvrtci Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. određen je Matija Kulhavi, urednik tiskanog i online izdanja, koji će obavljati poslove službenika za informiranje. Zamjenik službenika za informiranje je Dejan Iličić, direktor.

Adresa:
Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.
Marije Terezije 27, 34551 Lipik
Tel: 034 422 380
Faks: 034 422 380
E-mail: lira@lipik.hr 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
 • ime i prezime te adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije prema Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje je Povjerenica za informiranje donijela na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13).